Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

U stelt vertrouwen in Relatiebemiddelingsbureau IndiviDuo en daarom nemen we de bescherming van uw gegevens serieus.

IndiviDuo is gevestigd aan de Tuins 29, 9965 SC te Leens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.individuo.nl, Tuins 29, 9965 SC Leens, 085-2500064 b.g.g. 06-82012648

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

IndiviDuo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij offline verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht, geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakegesprek, correspondentie, telefonisch en die noodzakelijk zijn voor onze coaching/relatiebemiddeling, gegevens die nodig zijn om (single) kandidaten die een nieuwe partner zoeken op gepaste wijze aan elkaar voor te stellen.

Foto van de kandidaat

Internetbrowser en apparaat type, IP-adres

Bankrekeningnummer

 

DOEL:

Relatiebemiddelingsbureau IndiviDuo maakt afspraken met kandidaten die interesse hebben om het relatiebemiddelingstraject in te gaan om een geschikte relatiepartner te vinden.

Hiertoe wordt een intakegesprek afgenomen, en indien er geen recente foto aanwezig is, wordt een foto gemaakt van de kandidaat.

Vervolgens wordt er een anoniem profiel van de kandidaat opgemaakt in PDF-formaat, met vermelding van voornaam, leeftijd en regio en wat aanvullende gegevens rond beroepssituatie, gezinssituatie en persoonlijke achtergronden. Dit anonieme profiel wordt vervolgens door het bureau nog met de kandidaat doorgenomen ter afstemming of het profiel een waarheidsgetrouw beeld geeft waar de kandidaat zelf ook achterstaat.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

IndiviDuo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met matchmakelaars die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Het bureau noch de verwerker mogen de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en beiden hebben een geheimhoudingsplicht.

VERWERKINGSDOELEN:

Het doel van de verwerking is om juist die gegevens te verzamelen die nodig zijn om single kandidaten die een nieuwe partner zoeken op gepaste wijze aan elkaar voor te stellen, waarbij ze aanvankelijk toch nog anoniem blijven, maar er toch ook voldoende informatie gegeven wordt rond persoonlijke situatie (leeftijd, gezinstoestand, aard van beroep, verblijfsplaats, etc.) en achtergronden om alvast te kunnen voorbereiden op een eventuele kennismaking.

Nadat beide kandidaten akkoord zijn met het anonieme profiel, wordt in samenspraak met de kandidaten afgestemd op welke wijze het eerste contact wordt gelegd.

Locatie verwerkingen: Bij de matchmakelaar thuis of op kantoor, bij de kandidaat thuis of op een publiekelijke locatie die is afgestemd in overleg tussen verwerker en kandidaat.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

IndiviDuo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

NAW gegevens: Maximaal 5 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: IndiviDuo heeft na beëindiging 5 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken. U heeft het recht schriftelijk een verzoek te doen tot vernietiging van uw gegevens.

OVERZICHT MET BEVEILIGINGSMAATREGELEN:

De websites is voorzien van SSL certificaat waardoor gegevens via een beveiligde verbinding verzonden worden.

Foto´s die van kandidaten gemaakt worden of van een identiteitskaart, worden direct na digitale verwerking van het apparaat verwijderd.

GSM´s zijn voorzien van adequate schermbeveiliging.

Elke PC van waaruit gewerkt wordt, is voorzien van een up-to-date virusscan.

E-mails worden verstuurd vanuit een veilige verbinding.

Gegevens mogen niet verwerkt worden op USB stick.

Er mogen geen onbeveiligde back-ups gemaakt worden.

Elke PC of laptop heeft een adequaat wachtwoord, welk gezien de lengte en de evt. combinatie van cijfers en letters, als ´veilig´ mag worden beschouwd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@individuo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IndiviDuo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

WIJZIGINGEN

IndiviDuo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.